Директорът като орган на управление и контрол на неспециализирано училище изпълнява своите функции като:

 1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
 2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;
 3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
 4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;
 5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;
 6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
 7. организира и ръководи самооценяването училището;
 8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в училището;
 9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
 10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;
 11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;
 12. председателства педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му;
 13. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 14. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
 15. утвърждава длъжностните характеристики на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал;
 16. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;
 17. управлява и развива ефективно персонала;
 18. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 19. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;
 20. организира атестирането на педагогическите специалисти;
 21. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
 22. поощрява и награждава деца и ученици;
 23. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
 24. налага санкции на ученици;
 25. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
 26. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
 27. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
 28. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
 29. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
 30. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;
 31. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
 32. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;
 33. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
 34. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 35. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 36. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
 37. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.
 38. организира разработването на Етичен кодекс на училищната общност и контролира прилагането му;
 39. незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи при наличие на информация за дете нуждаещо се от закрила, както и в случаите, в които информацията е получена във връзка с упражняваната професия, дори и ако то е обвързана с професионална тайна (чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето);
 40. делегира правомощия на заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи
 41. спазва и прилага Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на Съюза Европа за правата на детето 2016-2021 година, Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 42. изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 43. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието – за институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет;
 44. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията.