07-2020г. – Курс за професионално обучение по хуманно отношение към животните, проведен в Земеделски институт, гр. Шумен.

07.03 – 08.03.2020г. – Обучителен курс на тема „Диагностика на учебните постижения на учениците“, организиран от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

15-25.02.2020г. – Квалификационен курс на тема: „Съвременни методи на оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците“, организирано от център за професионално обучение „Матев-строй“ ЕООД, гр. Казанлък. 

12-14.12.2019г. – Обучение на тема: „Ролята на Директора при прилагане на компетентностния подход в образователния процес“, организирано он Сдружение „Синдикат на българските учители“, гр. София. 

6.12.2019г. – ПГСС „Никола Пушкаров“ получи Сертификат за качество по програма Еразъм+, по време на конференцията организирана от Центъра за развитие на човешки ресурси, по повод “ 20 години ЦРЧР – „Еразъм+“ Changing lives, Opening minds „. Гимназията е наградена за цялостно изпълнение на проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ по програма “ Еразъм+“, дейност „Училищно образование“, с екип: ръководител на проекта – инж.агр. Теменуга Тодорова, координатор – Недялка Цонева и гл. счетоводител – Мария Цанкова.

13.09.2019г. – Специализиран курс за електронен дневник по старнартите на SHKOLO.bg, организиран от Бизнес Развитие.

Участие в обучителен семинар за служители от системата от Министерството на образованието и науката през 2019 година.

Индивидуална карта за квалификация

11-13.05.2019г. – Обучителен курс на тема: „Техники за справяне със стреса“, организиран от ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен и ДИПКУ – гр. Варна.

28.03.2019г. – Квалификационен курс на тема: „Обучение по дигитални умения и ИКТ“, организиран от ORAK engineering, Пловдив.

14.09.2018г. – Квалификационен курс на тема: „Безопасност и здраве при работа“, организиран от МЕДИКО ЕООД, служба по трудова дисциплина.

13.07.2018г. – Семинар на тема: „Приложение на облачните технологии в обучението“, организиран от КЕЙСИЕМ ЕООД, гр. София.

22.06.2018 г. – Обучение на тема: „Съвременни технологии за контрол и управление на физическото развитие на децата и учениците“, организиран от Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

12.02.2018г. – Тематичен курс на тема: „Акценти в диалога с ученици с проблемно поводоние“, организиран от ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен и ДИПКУ – гр. Варна.

29.11.2017г. – частично присъствено обучение за повишаване на квалификацията и самостоятелна работа на тема“ „Трудово-правни отношения в образованието“, организирани от Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти, гр. София.

22.05.2017г.  – Тематичен курс на тема: „Методика на иновационното изследване в училище“, организиран от ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен и ДИПКУ – гр. Варна.

21.12.2016г.  – Тематичен курс на тема: „Портфолиото на Директора – структура, съдържание, философия на управлението“, организиран от ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен и ДИПКУ – гр. Варна.

19.11.2014г. – Успешно завършен курс на обучение на тема: „Проблеми на опазване на околната среда в земеделието“, проведен от Научно селскостопанско историческо дружество в България.