Педагогическа:

 1. Организира провеждането на качествен образователен процес с оглед възрастовите и социокултурните специфики на децата и учениците.
 2. Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, свързани с развитието на образователната институция.
 3. Познава и прилага книжовните езикови норми.
 4. Управлява процес и ресурси, свързани с личностното развитие, културното многообразие и приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, деца с изявени дарби и деца в риск.
 5. Познава и ефективно прилага дигиталните технологии в образователния процес
 6. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими в образователния процес.
 7. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиването на ключови компетентности от учениците съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗПУО.

Управленска:

 1. Административна и правна култура

1.1. Познава и прилага нормативната уредба относно:

     1.1.1. трудовото законодателство и социалното осигуряване;

    1.1.2. функциите на държавните институции и местната администрация, които имат отношение към образователната институция;

    1.1.3. предучилищното и училищното образование;

    1.1.4. противодействие на незаконни, корупционни и други прояви и не допуска действия, уронващи престижа и доброто име на образователната институция;

1.2. Познава и прилага иновативни подходи в управленската практика.

1.3. Познава държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование и прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, свързани с развитието на институцията.

 1. Планиране, организиране и контрол

2.1. Притежава знания и умения за стратегическо и оперативно планиране, ефективно прилага политики за развитието на институцията.

2.2. Притежава знания и умения за управление на качеството.

2.3. Реализира институционалната политика в контекста на по-широката рамка на социоикономическата и културна среда, в която се развива образователната институция.

2.4. Анализира резултатите от дейността на институцията и набелязва мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата.

2.5. Участва в разработването и прилагането на национални и регионални образователни политики.

2.6. Разработва, утвърждава и реализира програми, мерки и механизми за развитие на образователната институция.

2.7. Създава условия за осигуряване на подкрепяща среда и спазване на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на институцията.

2.8. Осигурява безопасна и позитивна образователна среда.

2.9. Създава условия за обхващане и задържане на децата и учениците в детската градина/ училището.

2.10. Създава оптимална организационна структура за управление и контрол по спазването и прилагането на държавните образователни стандарти.

2.11. Създава условия за оптимално функциониране на постоянни и временни комисии, екип за мотивация и подкрепа на личностното развитие на детето и ученика, Обществения съвет, Училищното настоятелство и други.

2.12. Утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценка дейността на образователната институция в съответствие с държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите.

2.13. Създава условия за ефективна дейност на Педагогическия съвет.

2.14. Контролира системно и ефективно процесите и дейностите в образователната институция и ги документира съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите, за информацията и документите и на системата за финансово управление и контрол на институцията.

2.15. Установява критерии за степен на изпълнение на задълженията на екипа, като създава вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна.

 1. Управление на ресурси:

3.1 Притежава лидерски умения.

3.2 Притежава умения да формулира и да взема решения.

3.3 Разпределя отговорности и делегира правомощия за постигане целите на образователната институция.

3.4 Изгражда ясна представа за желания резултат от съвместната работа на екипа за постигане на целите.

3.5 Определя насоките, целите и задачите за развитие на образователната институция и изготвя адекватен план за изпълнението им.

3.6 Планира ефективно, разпределя и управлява човешките , материалните, финансовите и информационните ресурси.

3.7 Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси.

3.8 Познава и прилага информационните и комуникационни технологии, както и информационните потоци в хоризонтална и вертикална посока за ефективно управление на дейностите.

3.9 Създава ефективна организация на труда в образователната институция.

3.10 Стимулира педагогическите специалисти за участие в проекти на институцията.

3.11 Подкрепя наставничеството на млади и новоназначени педагогически специалисти.

3.12 Създава атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа.

3.13 Стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и популяризиране на иновации и добри практики.

3.14 Прилага индивидуален подход към членовете на екипа и ги мотивира за професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

3.15 Създава условия за стимулиране на творческите изяви на децата и учениците.

3.16 Стимулира екипа за участие в проекти за подпомагане развитието на образователната институция.

3.17 Съставя и управлява бюджет като осигурява законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване и отчитане на средства и сътрудничи със заинтересованите страни.

3.18 Управлява инфраструктурата. Спазва изискванията за поддръжка на сграден фонд и прилежащи площи, изискванията за поддръжка на техническите средства в съответствие със стандарта за физическата среда.

3.19 Създава материални условия за реализация на образователния процес чрез разнообразни технически и дидактически средства, оборудвани и поддържани функционални класни стаи, кабинети, работилници, лаборатории и др. съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за физическа среда.

3.20 Създава физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд.

3.21 Притежава умения за управление на информационните ресурси и прилага държавния образователен стандарт за информацията и документите.

3.22 Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищна документация.

Социална и гражданска:

 1. Познава и прилага езиковите и етичните норми при комуникация в различен контекст.
 2. Притежава презентационни умения.
 3. Притежава умения да конструира устойчива връзка с всички заинтересовани страни в комуникативния процес.
 4. Притежава умения за водене на преговори и дебати.
 5. Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна работа.
 6. Обменя информация за и до постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.
 7. Притежава умения за управление на конфликти.
 8. Идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие.
 9. Формира нагласи за постигане на консенсус при въвеждане на иновативни идеи.
 10. Създава и подкрепя добри практики в мултикултурна образователна и социална среда и не допуска дискриминация.
 11. Изгражда партньорски отношения и ефективно взаимодейства с родителите.
 12. Изгражда партньорски отношения чрез съвместни дейности с Училищното настоятелство, Обществения съвет, социални партньори, институциите в образователната система, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, НПО, ВУ и др. за формиране на ефективна образователна среда
 13. Съдейства на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране.
 14. Идентифицира собствените си потребности и определя цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.