Юли 2020г. – Грамота от РУО – Търговище за създадена добра организация и успешно проведено дистанционно обучение през учебната 2019 -2020 година.

10-06-2020г. – Грамота от кмета на община Попово за успешна педагогическа и ръководна дейност за постигнати отлични резултати в образователното дело на ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово.

11 май 2020 г. – Ежегодна награда на МОН за Директори „Св. Иван Рилски“ за принос в развитието на българското образование.

Май 2019г. – Сертификат за участие във втората среща по проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“, финансиран по Еразъм+.

Януари 2019г. – Сертификат за участие в първата среща по проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“, финансиран по Еразъм+.

На 1 юни 2018 г. ми бе връчена грамота от кмета на гр. Попово за участие на ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ в 31-ви поход по пътя на четата на Таньо Войвода.

През м. септември 2017г. бях номинирана от Регионално управление на образованието гр. Търговище и удостоена с почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“ за доказани високи резултати в образователния процес за завоюване на призови места на ученици от училището на международни конкурси и състезания и на национални  състезания по професии.

През м. юли 2017 г. от Ръководството на ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово ми бе връчена Грамота за цялостна подкрепа на учители и ученици за участие в Международни и Национални състезания и конкурси.

29 юни 2016 г. – Сертификат за участие в Национална конференция по Мярка VI, т.6.4 от Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Подготовка на педагогически кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие на Република България, Европейския съюз и други страни – резултати от национално изследване“.

На 1 юни 2016 г. ми бе връчена грамота от кмета на гр. Попово за участие на ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ в 31-ви поход по пътя на четата на Таньо Войвода и за съхранение и разпространение на вечния огън на знанието.

През м. септември 2015г. бях номинирана от Регионално управление на образованието гр. Търговище и удостоена с почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“ за доказан принос в развитието на регионалната система на средното образование, за проявена инициативност в създаването на училищни условия за иновативност в управленската дейност и в методите на урочна и извънкласна дейност на учителите, за съществено  развитие на материално-техническата база и за постигнати  високи резултати в  извънучилищната дейност през учебната 2014/2015 година.

През м. април 2015г. от Министерството на образованието и науката на Панорама на професионалното образование ми бе връчена Грамота за принос в професионалното образование.

През м. септември 2014г. бях номинирана от Регионално управление на образованието гр. Търговище и удостоена с почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“ за повишаване на ефективността и качеството на професионалното образование в област Търговище, за значими постижения в развитието на материално-техническата база и за изглаждане на високо технологична учебна среда в училището.

През м. април 2013г. от Министерството на образованието и науката на Панорама на професионалното образование ми бе връчена Грамота за принос в професионалното образование.