Директорът отговаря за:

  • качеството и резултатите от образователния процес;
  • осигуряването на изпълнението на държавните образователни стандарти;
  • правилното водене и съхраняване на училищната документация;
  • съхраняването на училищния печат и печата с държавния герб;
  • изготвянето и изпълнението на училищния учебен план;
  • осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
  • опазването и обогатяването на материално-техническата база на училището;
  • осигуряването на информация, необходима за дейността на училището;
  • познаването и прилагането на действащото законодателство, свързано с управлението и функционирането на училището;
  • организирането на дейностите по изготвянето и връчването на длъжностни характеристики на педагогическите специалисти и на останалите служители и осъществяване на контрол по тяхното спазване.