Учебна 2018-2019 година

 • Проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“, Програма „ЕРАЗЪМ + “, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ Договор № 2018-1-BG01-KA101-047449;
 • Партньори по Проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“, Програма „ЕРАЗЪМ + “, Ключова дейност 2 «Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение» 2018-1-TR01-KA202-058244
 • Партньори по Проект „Да преподаваме устойчиво развитие по метода на Грюндвиг“, Програма „ЕРАЗЪМ + “, Ключова дейност 2 «Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение»
 • Партньори по проект „Младежка креативност“, Програма „ЕРАЗЪМ + “, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“,
 • Бенефициенти по Проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г.».
 • Проект "Подкрепа за успех", ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.
 • Национална програма «Без свободен час», МОН
 • Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, МОН
 • Проект "Научи се да даряваш" по програма за дарителство и гражданско участие „Научи се да даряваш”, Български дарителски форум с подкрепата на Фондация „Америка за България“
 • Проект по ФВС, от държавния бюджет
 • Занимания по интереси, от държавния бюджет

Учебна 2017-2018 година

 • Проект по Национална програма „Без свободен час в училище”, финансиран от МОН.
 • Проект по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”, финансиран от МОН.
 • Проект „Медитацията – инструмент за управление на конфликти”, по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 ”Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”, финансиран от ЦРЧР.
 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – 278 ученици в групи с обучителни затруднения и в групи по интереси, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.
 • Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики” Фаза1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Учебна 2016-2017 година

 • Проект QUAKE „Валидиране на квалификационни кредити”, по секторна програма Еразъм+. Проект на МЗХ. Участие в семинар в Брюксел, Белгия на Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС „Н. Пушкаров” и Недялка Цонева - заместник-директор по учебната дейност.
 • Проект QUAKE „Валидиране на квалификационни кредити”, по секторна програма Еразъм+. Проект на МЗХ. Две ученички проведоха триседмична практика в гр. Лимерик, Ирландия.
 • Проект на ПГСС “Н. Пушкаров“ по програма Еразъм+“ „Фамилното биоземеделие – инструмент за интелигентен и приобщаващ растеж и устойчиво местно развитие". 40 ученици придружавани от Р. Стефанова – гл. учител общообразователен предмет в гимназиален етап, български език и литература и Н. Цонева – заместник-директор по учебната дейност, проведоха триседмична практика в Биоферма Патрис Италия.
 • Организиран от Търговско-промишлена палата - Търговище обмен по проект: 2016-1-BG01-KA102-023537„Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“ по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“ в Биологична ферма „Патриче”, Сполето , Италия. Участие на Теменуга Тодорова - Директор на ПГСС „Н. Пушкаров” и Стефка Колева – старши учител теоретично обучение ПН „Пътувания, туризъм и свободно време”.
 • Програма „Научи се да даряваш“ на Българския дарителски фонд. 20 ученици под ръководството на Р. Стефанова – гл. учител общообразователен предмет в гимназиален етап, български език и литература се включиха в нея.
 • Програма „Академия за мечти“ на фондация Bcusе, участие на 10 ученици от девети клас с ръководител Йонка Господинова - старши учител теоретично обучение ПН “Администрация и управление“.
 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – 53 ученици в групи с обучителни затруднения и 143 ученици в групи по интерес

Учебна 2015-2016 година

 • Проект по Национална програма "Без свободен час в училище", финансиран от МОН
 • Проект по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития", финансиран от МОН
 • Проект „От фермата до вилицата – практики за етичен и устойчив агробизнес“ по Програма „ЕРАЗЪМ + “, финансиран от Центъра за развитието на човешките ресурси
 • Проект по Национална програма „Модернизиране на професионалното образование”, финансиран от МОН
 • Проект по НК “За чиста околна среда – 2016г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“, финансиран от МОСВ и ПУДООС
 • Проект по Национална програма „Научи се да даряваш“, финансиран от Български дарителски форум с подкрепата на Фондация “Америка за България“