Работата на директора е да създаде условия за ефективна дейност на учителите. Ролята му като учител е не просто да предаде материала по съответния предмет, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. За това и в своята работа се стремя да подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват.

Ученето през целия живот и осигуряването на мобилност чрез висококачествено образование и обучение са особено важни и позволяват на всички лица да придобият умения, които са значими  не само на пазара на труда, но и за социално включване.

Съобразявам се с индивидуалните особености и потребности на всеки учител и ученик, с възрастовите им различия и съответно прилагам различни педагогически техники за усвояване на необходимите знания.

С личния си пример се стремя да мотивирам и предизвиквам креативност и съзнателност, да спомагам  за създаването на интелигентни млади хора, с открита гражданска позиция.